E–pub Santhana putopis

  • Paperback
  • 335
  • Santhana putopis
  • Borna Bebek
  • Croatian
  • 15 January 2018
  • null

Borna Bebek Ë 8 Download

Santhana putopis Summary ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF Ova na momente avanturistički putopisna a ponegdje filozofski dokumentarna knjiga Santhana avantura je kroz misao i nemis. UVODNA NAPOMENA Ovaj sam osvrt odlu io napisati u specifi nom klju u i u malo neobi nom obliku Htio bih da on bude ne to kao poruka poslana nekom budu em Mateju koji e ga mo i pro itati za mjesec dva tri godinu ili nekoliko godina i do ivjeti ovaj trenutak u kojemu sada pi em Isto tako htio bih da zvu i kao da se jedan makar malo stariji Matej ustvari prisje a jednog razdoblja Odatle izrazito retrospektivni tonU to sam vrijeme ivio sa svojim brati em na devetom katu stare socijalisti ke zgrade smje tene na Radni koj ulici u Zagrebu Nije to ustvari bio moj pravi brati nego brati moje mame ali recimo da je meni iz posve tehni kih razloga bilo prihvatljivo nazivati ga brati em On je radio u blizini stana kao animator na dje jim predstavama ekaju i da zapali u ljetnu sezonu do Dubrovnika Ja sam studirao i cijelu tu godinu imao problema sa smje tajem i stanovima Ba me je zato i pristao primiti na neko vrijeme odnosno prije nego to ode na raditi Dobro smo se slagaliMoji su dani uglavnom bili mje avina predavanja na koja sam odlazio manje vi e redovito i nala enja sa dvoje troje prijatelja po nekim uvu enim zagreba kim kafi ima u kojima smo pretresali fenomenologiju i marksizam dolaze i uvijek iznova do zaklju ka da Marxova misao iako sna an i mo an korektiv i vrelo inspiracije i danas nu no u svojem profano teolo kom zahvatu ostaje bezsadr ajna premje taju i eshatologiju u ovaj svijet to se ponajvi e i pokazalo raspadom socijalisti kih eksperimenata Ostalo vrijeme sam provodio mahom itaju i sve to bi mi do lo pod ruku od raznih komparativnih studija iz religiologije to mi je bio drugi predmet na faksu uz filozofiju pa sve do Paula Celana ili Roberta Gravesa Kad mi je bilo lijeno sko iti do studentske menze trknuo bih do Konzuma preko puta zgrade po ri oto sa piletinom i povr em To je nekako hrana koja je obilje ila to razdoblje i njezin miris je neraskidivo povezan sa sje anjem na te daneU svakom slu aju esto sam bio razdiran onom egzistencijalnom tjeskobom za koju mladi ljudi esto misle da je svojstvena samo njima dok ne shvate da ona predstavlja ne to kao temeljno agregatno stanje ljudskog bivstvovanja No hrpom malenih radosti projektirao sam a i svi moji prijatelji neki smisao poku avaju i barem ne to izgraditi iz svojeg ivota I posljednje ali nikako ne najmanje va no bio sam lu a ki zaljubljen u jednu predivnu djevojku sa mojeg faksa Imala je kosu boje karamele nevjerojatno iskren pristup ljudima neiskvaren u svojoj jednostavnosti simpati nu naviku da joj lice lagano porumeni kad joj je neugodno i za razliku od ve ine cura koje sam upoznavao otkad sam oti ao na faks ostavljala je dojam osobe koja je svjesna da ne to tra i i koja nije samo na proputovanju kroz studij filozofije bez sposobnosti da na trebane sadr aje pove e u koherentnu cjelinu i ugradi ih u svoj sustav mi ljenja Pjesma po imenu Tomorrow U2 a sa njihove plo e October sa dominantnom irskom folk temom u pozadini nekako je postala njezina pjesma i svako moje razmi ljanje o njoj zavr i se u naru ju Bonovog glasa koji kao da izri e jo jednu dijagnozu vremena stoje i pod obla nim nebom na dublinskim dokovima i i ekuje kraj svijeta kakvog poznajemoNekako u okviru svega napisanog brati mi je u jednom razgovoru spomenuo kako je Santhana Borne Bebeka najbolji putopis koji je on ikada pro itao Budu i da sam znao da ita jako puno a osobito putopise te kako je i sam putovao uspio me zaintrigirati Na svojim je pute estvijama pro ao Kinu Tursku te jednu balkansku turu cestom Srbija Bugarska Makedonija i Gr ka to je bio dovoljan razlog da se porazmisli o njegovoj preporuciZa Bebeka sam znao ponajprije kao su autora tako er kultnog putopisa U potrazi za staklenim gradom napisanog zajedno sa eljkom Malnarom koji je ina e meni bio najdra i putopis dotada I tako sam u najcrnjim dubinama arhiva knji nice Bo idara Ad ije u Zagrebu uspio iskopati jedan primjerak Santhane iz 1979Zapadnja ka opsjednutost isto nja kim duhovnim konceptima meni osobno je vrlo zanimljiva Kao religiologu koji ozbiljno i sistemati no pristupa tim sadr ajima esto mi je smije no vidjeti banalizirane zapadnja ke instant pristupe bogatoj azijskoj riznici koji uklju uju krivotvorenje svega od yoge do zena S druge strane takav nemaran i barbarski pristup esto me i ljuti Kod Bebeka se toga ne e na i Nije on izbjegao vremenu u kojem pi e iako je kraj sedamdesetih jo uvijek postoje horde zaka njelih hipija koje u Indiji gledaju egzoti nu destinaciju povezanu sa terminima poput samospoznaje i samootkrivenja no Bebek se dokazuje kao dijete vremena daleko inteligentnije od krda Pristupaju i svemu sa zdravom europskom dozom cinizma i sarkazma ali opet otvoreno i sa interesom i uva avanjem Najbolje se to ogleda u njegovom kratkom boravku u a ramu u Puriju koji je smje ten na sam kraj knjige To iskustvo figurativno iscrtava njegovu duhovnu kartu On ostaje dosljedan Europljanin koji izme u pasivizirane izolacije u potrazi za duhovnim vrhuncima bira ivot i kretanje ne odri u i kontemplativnoj dimenziji njezinu vrijednost A to je mo da najvi e to Zapadnjak u susretu sa intenzitetom Indije i mo eIsto tako Bebek a kasnije i Malnar bili su mo da posljednji od velikih arhetipskih putnika bez pozerstva i la ne dubine kojekakvih Rostuhara i drugih suvremenih putopisaca koji danas na ra un unutarnje podijeljenosti zapadnog dru tva i njegovih la nih predod bi o avanturisti kom duhu unutar samoga sebe prodaju prosje nom ovjeku kojekakve degustacije slobode ili me uovisnost spiritualnog figurativnog i doslovnog putovanja oboga ene izlizanim frazamaBebek osim crvenog paso a koji ga gotovo bez ikakvih problema propu ta kroz granice svih tada nesvrstanih zemalja i iskrene znati elje mladog ovjeka nema ni ta Ni ta od idealizma kasnijih putnika ni ta od elje da proda samoga sebe ili svoje duboke uvide I upravo ga taj stav vodi od vo nje u ukletom autobusu kroz afganistanske planine jahanja kroz pakistanske stepe sa lokalnim trgovcima plovidbe do Tajlanda do jedrenja prema Mauricijusu i kasnije u naru je Indije Izmjenjuju se pasusi neoptere eni velikim uvidima sa doga ajima koji se itaju poput najnapetijeg detektivskog romana Me utim ni ta nema usiljenu te inu Ono to se itatelju daje samo je autenti ni poku aj mladog ovjeka da uroni u kulture koje susre e da ih razumije ne kao jedan od hipija ve kao onaj koji je svjestan da im ve ro enjem ne pripada i ne e im pripadati unato svoj marihuani koju ispu i i svim mantrama koje otpjeva ali raspravljaju i s njima ive i rame uz rame s njima kroz neko vrijeme postat e sam bogatiji i rafiniraniji u svojem stavu prema svijetu To je jedna od odlika pravog putnika zasigurnoMoj prastari primjerak Santhane bio je prepun pravopisnih pogre aka uredni kih propusta raskupusan i ponovno uvezivan to e re i bez izvornog omota ali ni ta od togad nije onemogu ilo knjigu da dopre do mene i ostavi svoje tragove Prave knjige nisu ovisne o takvim kategorijama jer ih uvijek nadrastu i probiju se kroz njihRekao bih da imam novi najdra i putopis Hvala brati u A ja sad odoh jo jednom pustiti Tomorrow The Gift : the Crop Circles Deciphered osvrt Indago odlu io napisati u specifi nom klju u i u malo neobi nom Under the Bed Vol 04 No 09 obliku Htio bih da Silly Street on bude ne to kao poruka poslana nekom budu em Mateju koji e ga mo i pro itati za mjesec dva tri godinu ili nekoliko godina i do ivjeti Blueprints Cardiology A Problem Oriented Approach Blueprints Series ovaj trenutak u kojemu sada pi em Isto tako htio bih da zvu i kao da se jedan makar malo stariji Matej ustvari prisje a jednog razdoblja Odatle izrazito retrospektivni tonU to sam vrijeme ivio sa svojim brati em na devetom katu stare socijalisti ke zgrade smje tene na Radni koj ulici u Zagrebu Nije to ustvari bio moj pravi brati nego brati moje mame ali recimo da je meni iz posve tehni kih razloga bilo prihvatljivo nazivati ga brati em On je radio u blizini stana kao animator na dje jim predstavama ekaju i da zapali u ljetnu sezonu do Dubrovnika Ja sam studirao i cijelu tu godinu imao problema sa smje tajem i stanovima Ba me je zato i pristao primiti na neko vrijeme Jason Cadence The Wolf's Mate #1 odnosno prije nego to Beautiful Mess Beautiful #4 ode na raditi Dobro smo se slagaliMoji su dani uglavnom bili mje avina predavanja na koja sam The Escort odlazio manje vi e redovito i nala enja sa dvoje troje prijatelja po nekim uvu enim zagreba kim kafi ima u kojima smo pretresali fenomenologiju i marksizam dolaze i uvijek iznova do zaklju ka da Marxova misao iako sna an i mo an korektiv i vrelo inspiracije i danas nu no u svojem profano teolo kom zahvatu Myths Mayhem Sweet Tea ostaje bezsadr ajna premje taju i eshatologiju u Crossdressing ovaj svijet to se ponajvi e i pokazalo raspadom socijalisti kih eksperimenata Ostalo vrijeme sam provodio mahom itaju i sve to bi mi do lo pod ruku Death by Candlelight Clue #11 od raznih komparativnih studija iz religiologije to mi je bio drugi predmet na faksu uz filozofiju pa sve do Paula Celana ili Roberta Gravesa Kad mi je bilo lijeno sko iti do studentske menze trknuo bih do Konzuma preko puta zgrade po ri Death by Candlelight oto sa piletinom i povr em To je nekako hrana koja je Sixteen Alligators and a Trebuchet obilje ila to razdoblje i njezin miris je neraskidivo povezan sa sje anjem na te daneU svakom slu aju esto sam bio razdiran His And Hers onom egzistencijalnom tjeskobom za koju mladi ljudi esto misle da je svojstvena samo njima dok ne shvate da Joshua through Malachi & Ancient Greece ona predstavlja ne to kao temeljno agregatno stanje ljudskog bivstvovanja No hrpom malenih radosti projektirao sam a i svi moji prijatelji neki smisao poku avaju i barem ne to izgraditi iz svojeg ivota I posljednje ali nikako ne najmanje va no bio sam lu a ki zaljubljen u jednu predivnu djevojku sa mojeg faksa Imala je kosu boje karamele nevjerojatno iskren pristup ljudima neiskvaren u svojoj jednostavnosti simpati nu naviku da joj lice lagano porumeni kad joj je neugodno i za razliku Campanas Para Llamar Al Viento od ve ine cura koje sam upoznavao The Gadfly otkad sam Howard B Wigglebottom Learns to Listen oti ao na faks Taming Tesla The Gilroy Clan #6 ostavljala je dojam The Write Baby and Toddler Words poetry uotes and titles for all of life's little moments scrapbooking scrapbook crafts osobe koja je svjesna da ne to tra i i koja nije samo na proputovanju kroz studij filozofije bez sposobnosti da na trebane sadr aje pove e u koherentnu cjelinu i ugradi ih u svoj sustav mi ljenja Pjesma po imenu Tomorrow U2 a sa njihove plo e October sa dominantnom irskom folk temom u pozadini nekako je postala njezina pjesma i svako moje razmi ljanje The Tradition o njoj zavr i se u naru ju Bonovog glasa koji kao da izri e jo jednu dijagnozu vremena stoje i pod Un Avion sans elle obla nim nebom na dublinskim dokovima i i ekuje kraj svijeta kakvog poznajemoNekako u Mrs Johnson Takes Her Sissy Stepson Futa MILF in Charge Book 1 okviru svega napisanog brati mi je u jednom razgovoru spomenuo kako je Santhana Borne Bebeka najbolji putopis koji je Srimad Bhagavata Mahapurana Part 1 on ikada pro itao Budu i da sam znao da ita jako puno a Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Book 1 osobito putopise te kako je i sam putovao uspio me zaintrigirati Na svojim je pute estvijama pro ao Kinu Tursku te jednu balkansku turu cestom Srbija Bugarska Makedonija i Gr ka to je bio dovoljan razlog da se porazmisli Le livre noir des gaspillages 2019 o njegovoj preporuciZa Bebeka sam znao ponajprije kao su autora tako er kultnog putopisa U potrazi za staklenim gradom napisanog zajedno sa eljkom Malnarom koji je ina e meni bio najdra i putopis dotada I tako sam u najcrnjim dubinama arhiva knji nice Bo idara Ad ije u Zagrebu uspio iskopati jedan primjerak Santhane iz 1979Zapadnja ka Building Simple Model Steam Engines opsjednutost isto nja kim duhovnim konceptima meni The Minotaurs Virgin Mate osobno je vrlo zanimljiva Kao religiologu koji Laghia de la mort Nouvelles ozbiljno i sistemati no pristupa tim sadr ajima esto mi je smije no vidjeti banalizirane zapadnja ke instant pristupe bogatoj azijskoj riznici koji uklju uju krivotvorenje svega Developers Dilemma od yoge do zena S druge strane takav nemaran i barbarski pristup esto me i ljuti Kod Bebeka se toga ne e na i Nije Godspeed Earls of East Anglia #2 on izbjegao vremenu u kojem pi e iako je kraj sedamdesetih jo uvijek postoje horde zaka njelih hipija koje u Indiji gledaju egzoti nu destinaciju povezanu sa terminima poput samospoznaje i samootkrivenja no Bebek se dokazuje kao dijete vremena daleko inteligentnije Death by Tea Bookstore Cafe Mystery #2 od krda Pristupaju i svemu sa zdravom europskom dozom cinizma i sarkazma ali Post Breakup Sex Copperline #1 opet Die Totenfrau des Herzogs otvoreno i sa interesom i uva avanjem Najbolje se to The Great Trials of the Twenties The Watershed Decade in America's Courtrooms ogleda u njegovom kratkom boravku u a ramu u Puriju koji je smje ten na sam kraj knjige To iskustvo figurativno iscrtava njegovu duhovnu kartu On Tatuaje ostaje dosljedan Europljanin koji izme u pasivizirane izolacije u potrazi za duhovnim vrhuncima bira ivot i kretanje ne نابینا شہر میں آئینہ odri u i kontemplativnoj dimenziji njezinu vrijednost A to je mo da najvi e to Zapadnjak u susretu sa intenzitetom Indije i mo eIsto tako Bebek a kasnije i Malnar bili su mo da posljednji Life Application Bible Study Guide od velikih arhetipskih putnika bez pozerstva i la ne dubine kojekakvih Rostuhara i drugih suvremenih putopisaca koji danas na ra un unutarnje podijeljenosti zapadnog dru tva i njegovih la nih predod bi Spurgeon's Sermons on Family and Home CH Spurgeon Sermon Series o avanturisti kom duhu unutar samoga sebe prodaju prosje nom Beyond Desire ovjeku kojekakve degustacije slobode ili me uovisnost spiritualnog figurativnog i doslovnog putovanja The Scribble Monster oboga ene izlizanim frazamaBebek Idolatry Restor’d osim crvenog paso a koji ga gotovo bez ikakvih problema propu ta kroz granice svih tada nesvrstanih zemalja i iskrene znati elje mladog A Dream So Dark ovjeka nema ni ta Ni ta Wayward Lives Beautiful Experiments od idealizma kasnijih putnika ni ta Ysolda and Friends celebrate Sheep and Wool with The Rhinebeck Sweater od elje da proda samoga sebe ili svoje duboke uvide I upravo ga taj stav vodi Pansy od vo nje u ukletom autobusu kroz afganistanske planine jahanja kroz pakistanske stepe sa lokalnim trgovcima plovidbe do Tajlanda do jedrenja prema Mauricijusu i kasnije u naru je Indije Izmjenjuju se pasusi neoptere eni velikim uvidima sa doga ajima koji se itaju poput najnapetijeg detektivskog romana Me utim ni ta nema usiljenu te inu Ono to se itatelju daje samo je autenti ni poku aj mladog Live from Death Row ovjeka da uroni u kulture koje susre e da ih razumije ne kao jedan Harry Potter 2018 Weekly Note Planner od hipija ve kao Harry Potter and the Prisoner of Azkaban: The Illustrated Edition (Harry Potter, Book 3) onaj koji je svjestan da im ve ro enjem ne pripada i ne e im pripadati unato svoj marihuani koju ispu i i svim mantrama koje Reskilling America otpjeva ali raspravljaju i s njima ive i rame uz rame s njima kroz neko vrijeme postat e sam bogatiji i rafiniraniji u svojem stavu prema svijetu To je jedna The Witchs Dilemma A Witch Between Worlds #4 od Trials of the Vampire A Witch Between Worlds #2 odlika pravog putnika zasigurnoMoj prastari primjerak Santhane bio je prepun pravopisnih pogre aka uredni kih propusta raskupusan i ponovno uvezivan to e re i bez izvornog The Vampires Witch A Witch Between Worlds #1 omota ali ni ta Small Arms (Visual Encyclopedia) od togad nije Minecraft Memes And Funny Pictures 5 onemogu ilo knjigu da dopre do mene i The Vault ostavi svoje tragove Prave knjige nisu The Hidden Lives of Owls: The Science and Spirit of Nature's Most Elusive Birds ovisne Be My Baby Baby #3 o takvim kategorijama jer ih uvijek nadrastu i probiju se kroz njihRekao bih da imam novi najdra i putopis Hvala brati u A ja sad Ojamajo Doremi 19 odoh jo jednom pustiti Tomorrow

Read Santhana putopisSanthana putopis

Santhana putopis Summary ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF Autor sudjeluje u osposobljavanju potonule jahte i jedri tisuće kilometara da bi došao do zadnjeg raja otoka Mauricijusa. must read Campus Cravings osposobljavanju potonule jahte i jedri tisuće kilometara da bi došao do zadnjeg raja A Friend in Need Discovered Undercover #2 otoka Mauricijusa. must read

Read È eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Borna Bebek

Santhana putopis Summary ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF Ao Radnja počinje u jednom zagrebačkom restoranu pa preko Istambula do Afganistana; nastavlja se na južnim morima gdje. Blago re eno odu evljena sam Nevjerojatna pri a napisana izrazito pitkim lako itljivim stilom naprosto te uvu e i samo okre e stranice Duhovitost pripovijedanja o dogodov tinama i iskustvima s ljudima tijekom putovanja ma ista milina O arava me avanturizam put bez plana snala enje i smi ljanje rje enja putem Nepredvidljivost i prilago avanje situacijama pregovori s lokalcima izvjesna doza rizika Metoda poku aja i pogre ke kao obrazac putni ke svakodnevice Iznena uju e su spretno i jezgovito parafraziranisa eti razgovori i iskustva iz razdoblja boravka u ashramu Nema tu izolirane interpretacije autora koja bi naru ila cjelovitost dojma Potpuno je jasno odvojen njegov komentar razmatranje situacije iz njegove glave od doga aja ili razgovora koje prepri ava Ima zaista zanimljivih uvida pa iako sam knjigu pro itala u svega nekoliko dana jo uvijek razmi ljam o njoj jer je toliko slojevita Ljudi su samo ljudi ali kulturolo ke razlike i pitanja mentaliteta nipo to nisu zanemarivi dovode do pitanja postojanja nepomirljivih razlika ime je to sve uvjetovano je li mogu e istinsko razumijevanje ili se prilagodba do ljaka u stranome okru enju temelji na uva avanju granica i prihva anju nepremostivosti razlika Name u se svakakva pitanja od onih vezanih uz pojam identiteta do granica ostvarivosti prilagodbe mogu nosti usvajanja i prihva anja itd Nerazumijevanje se opet podme e kao pozadinska tema koja svrdla po mozguPitanje istokazapada Razlika u interpretaciji istovjetnosti Razli iti na ini u enja i tuma enja svijeta oko sebe Zapad ponekad poku ava preuzeti filozofiju istoka ali primje uju li zapadnjaci da oni tamo to ne rade ne mije aju kru ke i jabuke i dr e se svojeg ini mi se da zapadni ovjek potaknut imperijalisti kim mindsetom jer povijest je pokazala da on ovladava svime ako ne milom onda silom poku ava nasilno utrpati njihovo u na e kalupe tovi e modelira i igra se sa pridavanjima zna enja i poistovje ivanjima stvari kojima ne bi trebao Ne razumije sebe pa bje i u neke sfere u kojima novu filozofiju i istinu temelji na idejama koje su nusprodukt vlastite fantazije ma te i pritom se ne zamara vjerodostojno u interpretacije To dovodi do jo ve eg unutarnjeg nesklada koji ak vi e nije niti autenti an Zapadnjaci su usmjereni gotovo isklju ivo na sebe pa odatle mo da i otu enost unutar suvremenog dru tva Djeluje mi kao da isto nja ka kultura zagovara vrstu samoodgoja zasnovanu na promatranju svijeta oko sebe i tra enja na ina uspostavljanja veze s istim Vi e pa nje se pridaje strpljenju spontanom i nenasilnom usvajanju promatranju bez obja njavanja i lijepljenja etiketa Prihva aju bez modeliranja Mi zapadnjaci smo skloni uobli avanju ili da ka em izobli avanju Krojenju prema sebi Da l zapadnjaci siluju isto nja ku filozofiju zato jer ih nitko s one strane ne napada Jer se oni dr e svoga pa odabiru da ih se ne ti e to se zapadnjaci igraju ne ime ime ne znaju rukovatiMislim da tu stajem D I da mi ovo nije jedino itanje ove knjige Mo da indijska joga nije prikladna za europskog ovjeka mo da postoje fine sociolo ke psiholo ke i biolo ke razlike Manipulacija ki me zatim simboli na koje se koncentriramo u meditaciji sve to je bilo razvijeno za indijsko tijelo i mentalitet Tek po njegovu mirnom licu vidjelo se koliko su evropska i ameri ka lica poprimila stalni gr napetosti i straha od egzistencije koji se prenosi valjda od generacije na generaciju dok se potpuno nije zamrznuo i ostao tako zale en na licima Taj pe at napetosti taj zamrznuti vrisak nosimo svi ali ga ne primje ujemo U koli ovjek u i korak po korak u enjem napamet od drugih kreiranih pravila i formulaU nemisaonom kolstvu najve i dio vremena ni ta se ne doga a nema progresa no onda najedanput bljesak i saznanje se iskristalizira sva misao sva filozofija sve je to samo ta tina Misteriji univerzuma istine su iznad dometa rije i